Podstawa prawna

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I w szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej placówki określiła Rada Miejska w Starachowicach w uchwale NR I/7/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rada Miejska w Starachowicach uchwałą NR I/6/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. określiła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procedurze rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej
1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury przyjęcia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole) lub szkoły jest Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice jako organ nadzoru oraz Przedszkola i Szkoły Podstawowe, do których zostały przekazane dane osobowe w procedurze rekrutacji.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych: Wojciech Gawęcki, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tel. 41 273 82 18, e-mail:
wojciech.gawecki@starachowice.eu
3. Cel i podstawy przetwarzania
Podane dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach regulujących przyjęcie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/szkoły podstawowej, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia w/w wniosku/zgłoszenia.
Dane osobowe zebrane w procedurze rekrutacyjnej przetwarzane będą na podstawie art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Będą to przedszkola i szkoły podstawowe na terenie gminy Starachowice, Urząd Miejski w Starachowicach.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
    roszczeń.;
d) prawo do usunięcia danych osobowych- w przypadku gdy:
    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

    - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.